Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van De Video Academie.

De Video Academie is een project van MIST v.o.f. met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jonghelinckstraat 8a/5 met BTW nummer BE 0835.431.603

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kan je contact met ons opnemen via info@mistimages.be of hello@devideoacademie.com

1. DEFINITIES

1.1  Dienstverlener: De Video Academie

1.2  Klant: persoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Dienst. Verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘je’, ‘jij’.

1.3  Gebruiker: jij als Klant die gebruik maakt van het Platform.

1.4  Dienst: alle diensten geleverd door De Video Academie, waaronder maar niet beperkt tot het aanbieden van online opleidingen en live samenkomsten.

1.5  Cursus: online cursussen, masterclasses, workshops en trainingen

1.6  Platform: het leerplatform waarop het cursusmateriaal van De Video Academie wordt aangeboden en andere platformen waarop De Video Academie een beroep doet.

1.7  Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als klant, en wij, als dienstverlener.

1.8  Content: Alle informatie die door De Video Academie op het platform aangeboden wordt, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, PDF documenten en Word documenten.

1.9  Account: De persoonlijke sectie die door de gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het platform en waarmee hij gebruik kan maken van de dienst. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

1.10   Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van De Video Academie.

1.11    Schriftelijk: niet alleen post op papier, maar ook afspraken via e-mail, WhatsApp en andere berichtenservices.

1.12   Website: https://www.devideoacademie.com

 

2.  TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij, De Video Academie, de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze online trainingen, academies, diensten en producten, offertes, aanbiedingen, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet Schriftelijk van onze voorwaarden is afgeweken.

2.3. De laatste versie van onze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. Deze versie zal je altijd op onze website terugvinden.

 

3. TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst komt juridisch gezien tot stand op het moment dat een Dienst wordt geaccepteerd. Als jij de cursus van De Video Academie hebt gekocht via de website, hebben we een Overeenkomst gesloten.

3.2.  Bij het afronden van jouw bestelling op de website, heb je ook deze Algemene voorwaarden geaccepteerd. Deze maken dus onderdeel uit van onze Overeenkomst.

3.3.  Als er in het aanbod van De Video Academie een kennelijke vergissing of verschrijving staat, kan De Video Academie niet worden gehouden aan dit aanbod.

3.4.  Het meest actuele aanbod van De Video Academie is op haar website te vinden. Het aanbieden van een cursus voor een bepaalde prijs, betekent niet dat de cursus later voor dezelfde prijs alsnog gekocht kan worden.

 

4. PRIJS EN BETALING

4.1.  De website van De Video Academie bevat de prijs van het specifieke aanbod van de cursus die jij koopt. Deze prijs is altijd exclusief 21% btw.

4.2.  Als jij in het bestelproces de bestelling hebt afgerond, ontstaat er een betalingsverplichting. Je bent dan verplicht om de volledige cursusprijs te voldoen.

4.3 De betaling vindt plaats direct na de bestelling. De Video Academie biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Molly.

4.4.  Als je in termijnen betaalt en de afgesproken termijnbetalingen niet op tijd uitvoert, mag De Video Academie jouw toegang tot de cursus tijdelijk blokkeren. Zodra je de termijnbetaling hebt voldaan, krijg je opnieuw toegang.

4.5.  Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant ,vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 100,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

5. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE VIDEO ACADEMIE

De Video Academie heeft het recht om de Overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:

(a) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste veertien kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de betaling van een factuur;
(b) indien de Klant één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schendt; Ook kan je uitgesloten worden van toekomstige deelname aan andere cursussen.
(c) in geval van staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant;
(d) in geval van vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of
(e) indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant.

In geval van ontbinding behoudt De Video Academie zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die De Video Academie heeft geleden en worden alle vorderingen van De Video Academie op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

6. AFMELDING DOOR DE DEELNEMER

6.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

6.2 . Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen kosten met zich meebrengt.

6.3. Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

6.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelname is overdraagbaar, maar meld het wel even.

 

7. PRAKTISCHE ZAKEN M.B.T. DE CURSUS

7.1. Toegang tot de online cursussen en trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online cursussen en trainingen of de inhoud van de cursussen mogen niet gedeeld worden met derden.

7.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online cursus of training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat De Video Academie jou, als Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd zijn.

7.3. Jij, als Klant, dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

7.4. De Video Academie biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch bieden wij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van jou, als Klant.

7.5. De Video Academie maakt voor het aanbieden van haar cursussen gebruik van software van derden (leveranciers). De Video Academie is geen eigenaar van deze software en neemt slechts licenties af bij deze leveranciers. De Video Academie kan dan ook niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is.

7.6. De Video Academie kan de inhoud van een cursus op elk moment wijzigen (door de cursus uit te breiden, in te perken of op een andere manier aan te passen).

7.7. De Video Academie kan, naar eigen inzicht, besluiten om jou geen toegang tot de cursus te geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je eerdere aankopen hebt gedaan en die niet hebt betaald.

7.8.  Je mag tijdens de cursus inspiratie opdoen maar je mag de cursus niet kopiëren. In het geval dat De Video Academie van mening is dat jij (onderdelen van) de cursus hebt gekopieerd, is het aan jou om aan te tonen dat dit niet het geval is.

7.9.  Je mag je in de 12 maanden na de start van de cursus, zelf geen soortgelijke cursus ontwikkelen.

7.10.  Het delen van screenshots op social media met naamsvermelding van De Video Academie is toegestaan, ervan uitgaande dat je niet zodanig veel deelt dat anderen de cursus feitelijk via jou kunnen volgen. Je mag geen screenrecordings van de cursus maken of delen.

7.11.  Als je een cursus koopt die ‘levenslang’ toegankelijk is, wordt daarmee bedoeld zo lang De Video Academie bestaat of tot het moment dat De Video Academie besluit de cursus offline te halen.

7.12.  Op het moment dat De Video Academie besluit om de cursus niet langer aan te bieden en uit eigen beweging offline te halen, zal dit van te voren aan jou worden medegedeeld zodat je nog voldoende tijd hebt om de cursus alsnog te doorlopen of om de content te downloaden.

7.13. De Video Academie kan niet garanderen dat het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

 

8.  INTELLECTUELE EIGENDOM

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, enzo. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door De Video Academie, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van De Video Academie, evenals de documentatie die ter beschikking gesteld wordt van de Klant of op de website wordt geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van De Video Academie.

 

9. OVERMACHT

9.1 De Video Academie is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover De Video Academie redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, brand, waterschade, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die De Video Academie gebruikt en die het platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

9.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan De Video Academie worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

 

10. GEGEVENSBESCHERMING

In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, kan De Video Academie persoonsgegevens van de Klant of diens werknemers of aangestelden verzamelen en verwerken. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Policy van De Video Academie die hier geraadpleegd kan worden.

 

11. VARIA

11.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

11.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

11.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar onze maatschappelijke zetel gelegen is, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

Laatste update: 14 Juni 2023